خدمات کرم ایران

تکثیرمشاوره تولید کود ورمی کمپوست

مشاوره تکثیر و پرورش کرم خاکی

آموزش تولید کود ورمی کمپوست

آموزش تکثیر و پرورش کرم خاکی

راه اندازی سایت تولید کود ورمی کمپوست

راه اندازی کارگاه پرورش کرم خاکی

تجهیزات پرورش کرم خاکی و تولید کود ورمی کمپوست

فروش بهترین گونه کرم خاکی با کمترین قیمت

فروش کود ورمی کمپوست

فروش کود حیوانی ( کود گاوی ) مرغوب

نوشتن طرح توجیهی تولید کود ورمی کمپوست

و خدمتی جدید از کرم ایران در راستای حمایت از تولیدکنندگان، خرید کرم خاکی مصرفی مازاد بر تولید از تولیدکنندگان.