تکثیر و پرورش کرم خاکی

تکثیردر یک کرم خاکی مونث و یا مذکر به تنهایی اندام های تولید مثل وجود دارد. بنابراین یک کرم خاکی موجودی دوجنسی ، نرماده است.

اگرچه، برای جفت گیری موفق وجود دو کرم خاکی لازم است. در طی عمل جفت گیری، کرم های خاکی از طریق سطح شکمی و انتهای سرهایشان، به گونه ای به هم می چسبند که سرهایشان در جهت مخالف یکدیگر قرار گیرد و سپس، اسپرم از مخرج های کرم خاکی مذکر به اسپرم دان کرم خاکی دیگر منتقل می شود.

هرچند، معمولا خودباروری در کرم های خاکی رخ نمی دهد، لذا اغلب، باروری به صورت تخم گذاری است. تخم ایجاد شده چیزی جز کوکون نیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از کتاب و دوره های آموزشی کرم ایران بهره مند شوید.