معرفی کرم خاکی

تکثیرکرم های خاکی از اجزای بسیار مهم در پایداری حاصلخیزی خاک و چرخه عناصر غذایی به شمار می آیند. همچنین، نقش موثری در مدیریت خاک و بازیافت زباله های آلی دارند.

کرم های خاکی در اصل موجودات آبزی بوده اند و تصور می رود که این موجودات در حدود 570 میلیون سال پیش تکامل یافته و در محیط های خاکزی ادامه حیات داده اند.

کرم های خاکی به منزله ی روده ی خاک اند. هر چند کرم های خاکی چرخه قابل بازگشت انرژی هستند، ولی رشد گیاهان در حضور کرم های خاکی بهتر از زمانی است که خاک فاقد کرم های خاکی باشد. کرم های خاکی نقشی حیاتی در تجزیه پسماندهای گیاهی و جانوری، همچنین تهویه و حاصلخیزی خاک دارند.

اجزای بدن کرم خاکی عبارتند از : پیش دهان - موهای سطح بدن - اندام تناسلی نر - اندام تناسلی ماده - مخرج. بدن کرم های خاکی، لوله ای شکل، حلقه حلقه و موهایی ریز دارد.

کرم های خاکی بر اثر مصرف بی رویه آفت کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها، کودهای شیمیایی و دیگر سموم موجود در کشاورزی، باغبانی و ... به طور جدی تهدید می شوند. بنابراین کلیه افراد جامعه باید نسبت به سودمندی کرم های خاکی در طبیعت و نقش ارزنده آنها در زندگی بشر، آموزش داده شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از کتاب و دوره های آموزشی کرم ایران بهره مند شوید.