دوره های آموزشی کرم ایران

آموزشآموزش تکثیر و پرورش کرم خاکی

آموزش تولید کود ورمی کمپوست

دوره های آموزشی حضوری

دوره های آموزشی غیر حضوری